Verksamhetsberättelsen 2020 publicerad

Ålands ombudsmannamyndighet har under 2020 haft 593 kontakter, som fördelas enligt följande: 184 konsumentrådgivning, 210 patientombudsmannen, 147 klientombudsmannen och 52 diskriminerings- och barnombudsmannen. 

Av alla ärenden har 75 rört barn. Detta är en halvering jämfört med 2019 och beror i första hand på minskat missnöje med barnskydd. Uppskattningsvis kring 30 kontakter har varit frågeställningar kopplade till situationer som uppstått med anledning av Covid-19. 

Myndighetens verksamhet har kunnat fortgå under 2020 trots pandemin, även om smittskyddsläget och därtill kopplade restriktioner har inneburit inskränkningar i möjligheten att ta emot personliga besök vid ombudsmannamyndigheten. 

Läs mer i verksamhetsberättelsen för 2020 som publiceras idag 24 mars 2021. I berättelsen finns utförlig information, statistik och kommentarer kopplat till patient- och klientombudsmannen, barn- och diskrimineringsombudsmannen samt konsumentrådgivningen under 2020.

På myndighetens YouTube kan du se presentationsseminariet 24 mars 2020

Presentationsbilderna kan du ladda ner här

 

Myndighetens förvaltningsberättelse och ekonomiska redovisning ingår i landskapets årsredovisning som publiceras på www.regeringen.ax.