Så kan du göra på din arbetsplats

Oavsett om du är anställd eller i ledande ställning finns det mycket du kan och ska göra för att motverka diskriminering på din arbetsplats. Främjande och förebyggande åtgärder är en viktig del av arbetet mot diskriminering och främjande av jämställdhet och likabehandling.

Som arbetsgivare eller ledare

 • Gör upp en likabehandlingsplan. Kartlägg och analysera hur det ser ut på arbetsplatsen utifrån ett likabehandlingsperspektiv. Bedöm vilka åtgärder som behövs, genomför dem och utvärdera kontinuerligt för att säkerställa att åtgärderna har önskad effekt. Kom ihåg att involvera personalen i arbetet. 
 • Gör upp en jämställdhetsplan. Kartlägg rådande förhållanden vad gäller exempelvis föräldraskap, löner, rekrytering och arbetsförhållanden. Sätt upp mål för arbetsplatsen och gör det konkret vilka åtgärder som ska genomföras för att komma dit. Utvärdera kontinuerligt och inkludera personalen i arbetet. 
 • Se till att de anställda får kunskap om normer, jämställdhet, likabehandling och diskriminering genom utbildning och diskussion.
 • Avsätt tid och resurser för att genomföra arbetet. Se till att rätt personer har mandat för att ändra på saker.
 • Var engagerad, följ upp och fråga efter resultat. För att förändringar ska ske krävs ledningens stöd och delaktighet.

Som anställd

 • Agera inkluderande. Bjud in till lunch, fika, samvaro efter jobb, på raster. Visa genuint intresse av sådant som inte är standard bland alla kollegor.
 • Uppmärksamma medarbetare och kollegor om någon exkluderas på arbetsplatsen och jobba för mer inkluderande attityd.
 • Föreslå åtgärder för chefer vid utvecklingssamtal, hur kunde man jobba för en mer tillåtande arbetsmiljö?
 • Ordna värdegrundsdiskussioner tillsammans med en facklig representant, förutsättningslösa dialogmöten med några åt gången eller med alla på arbetsplatsen

Skyldigheter enligt lag 

Arbetsgivare har enligt lag skyldighet att främja jämställdhet och främja likabehandling enligt rådande lagstiftning. Tillsynen av likabehandling och diskriminering i arbetslivet är riksbehörighet och du kan vända dig till följande myndigheter i Finland för råd och vägledning: 

 • Jämställdhetsombudsmannen: Diskriminering i arbetslivet på basis av kön, könsidentitet och könsuttryck hör till jämställdhetsombudsmannens behörighet  
 • Regionförvaltningsverket: Diskriminering i arbetslivet på andra grunder än ovan (nämns i diskrimineringslagen) hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet.  
 • Finlands diskrimineringsombudsman: Diskrimineringsombudsmannens byrå i Finland har från 1.6.2023 behörighet även i arbetslivsfrågor (vid sidan av arbetarskyddsmyndigheten).

Lagstiftning