Så kan du göra på din arbetsplats

Oavsett om du är anställd eller i ledande ställning finns det mycket du kan göra för att motverka diskriminering på din arbetsplats. Främjande och förebyggande åtgärder är en viktig del av arbetet mot diskriminering.

Som arbetsgivare eller ledare

  • Gör upp en jämställdhetsplan. Kartlägg rådande förhållanden vad gäller exempelvis föräldraskap, löner, rekrytering och arbetsförhållanden. Sätt upp mål för arbetsplatsen och gör det konkret vilka åtgärder som ska genomföras för att komma dit.
  • Se till att de anställda får kunskap om normer och diskriminering genom utbildning och diskussion.
  • Avsätt tid och resurser för att genomföra arbetet. Se till att rätt personer har mandat för att ändra på saker.
  • Var engagerad, följ upp och fråga efter resultat. För att förändringar ska ske krävs ledningens stöd och delaktighet.

Som anställd

  • Agera inkluderande. Bjud in till lunch, fika, samvaro efter jobb, på raster. Visa genuint intresse av sådant som inte är standard bland alla kollegor.
  • Uppmärksamma medarbetare och kollegor om någon exkluderas på arbetsplatsen och jobba för mer inkluderande attityd.
  • Föreslå åtgärder för chefer vid utvecklingssamtal, hur kunde man jobba för en mer tillåtande arbetsmiljö?
  • Ordna värdegrundsdiskussioner tillsammans med en facklig representant, förutsättningslösa dialogmöten med några åt gången eller med alla på arbetsplatsen.