Missnöjd med socialvården

Så här går du till väga

Samtal med socialvårdspersonalen

Om du är missnöjd med den socialvård du fått hjälper det i många fall att diskutera problemen med berörd socialvårdspersonal eller deras chef.

Kontakta klientombudsmannen

Klientombudsmannen hjälper till att reda ut oklara situationer och ger råd hur du skall gå vidare. Ombudsmannen kan även hjälpa dig med att skriva en anmärkning eller klagan. Boka alltid tid för besök. 

Anmärkning

Om en diskussion med berörd personal eller deras närmaste chef inte gett resultat kan du eller en anhörig till dig göra en anmärkning till berörd chef inom socialförvaltningen. Anmärkningen kan formuleras fritt eller göras på en blankett som sänds till den berörde chefen. Du ska få svar inom skälig tid.

Blankett för anmärkning kan laddas ner här eller hämtas hos klientombudsmannen. 

Klagomål

Om du inte är nöjd med svaret du får på din anmärkning kan du göra ett klagomål till berörd instans. Klagomålet kan formuleras fritt eller på en färdig blankett. 
Ett klagomål kan också framföras utan föregående anmärkning. Om anmärkning inte gjorts kan tillsynsmyndigheten överföra ärendet till den verksamhetsenhet som ärendet gäller. Då behandlas klagomålet istället som en skriftlig anmärkning.

Det finns flera klagomålsinstanser och du väljer själv vilken instans du vänder dig till.

Du hittar alla klagomålsinstanser här.

Missnöjd med beslut

Då du ansöker om socialvårdstjänster har du rätt att få ett skriftligt beslut. I beslutet skall finnas motiveringar till varför man beslutat på ett visst sätt och vilka lagrum man hänvisar till samt eventuellt andra föreskrifter. I beslutet skall också anges hur ändring kan sökas. 

Ändring av en tjänsteinnehavares beslut

Ändring av en tjänsteinnehavares beslut inom socialvården kan sökas hos socialnämnden eller någon motsvarande nämnd. En del beslut inom barnskydd överklagas direkt till förvaltningsdomstolen. 

Besvär över nämndens beslut

Nämndens beslut får överklagas hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen om besvärsrätt beviljas.