Lagstiftning

Enligt 27 § 10 p självstyrelselagen för Åland hör konsumentskyddet till rikets lagstiftningsbehörighet men en ändrig i 30 § 11 p självstyrelselagen, som trädde ikraft den 1 januari 2010, sköts konsumentrådgivningen på Åland av landskapsmyndigheterna.