ung person som sitter utomhus

Barnets rättigheter

De mänskliga rättigheterna gäller alla, oavsett ålder. För alla under 18 år gäller även FN:s barnkonvention som finns till för att trygga barnets särskilda behov och intressen. Finland antog barnkonventionen 1991 och Ålands lagting gav sitt bifall.

Barnkonventionen antogs 1989 av FN:s generalförsamling och är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med att stärka barns och ungdomars rättigheter i hela världen. Alla stater som anslutit sig till barnkonventionen (samtliga stater utom USA) är skyldiga att efterleva dess innehåll. Staterna ska rapportera till FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) som har i uppdrag att följa upp hur barnkonventionen genomförs och efterlevs. 

Barnkonventionen slår fast att barn är individer med egna rättigheter, alltså att barn inte ägs av sina föräldrar eller andra vuxna. Konventionen innehåller 54 artiklar, alla lika viktiga, men det finns fyra grundprinciper som leder hur alla andra artiklar ska tolkas.

Fyra grundprinciper i barnkonventionen

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2)
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3)
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6)
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (artikel 12) 

På Unicefs hemsida kan du läsa hela Barnkonventionen.

Rekommendationer om förverkligandet av barnkonventionen 2023

FN:s barnrättskommitté har granskat hur barnkonventionen genomförs och efterlevs i Finland och Åland och under 2023 lämnat sina rekommendationer vad gäller områden som behöver förbättras. Rekommendationerna i sin helhet finns publicerade på engelska på FN-sidan www.ohchr.org.

Ombudsmannamyndigheten har sammanställt, översatt och kommenterat de rekommendationer som myndigheten bedömer är relevanta att känna till och fästa uppmärksamhet vid för åländska beslutsfattare. Läs här.