Beslut och besvärsanvisningar

Här hittar du besvärsanvisningar och information om myndighetens beslutsområden. Om du vill överklaga ett beslut bör du i första hand förhålla dig till de bifogade anvisningarna eftersom såväl förfarandet som förutsättningarna för överklagan kan skilja sig åt beroende på beslutets natur.

Icke överklagbara beslut
Ett beslut om att inte vidta rättelse av sak- eller skrivfel kan inte överklagas.

I upphandlingsärenden är det endast verkställighetsförbud som kan överklagas genom besvär. Anmärkningar, uppmärksammanden, framställningar till marknadsdomstolen och beslut om att inte vidta åtgärder är inte överklagningsbara.