Missnöjd med hälso- och sjukvård

Så här går du tillväga:

 • Samtal med vårdpersonal
  Ett samtal med berörd hälso- och sjukvårdspersonal eller deras chef kan ofta klara ut missförstånd mellan dig och vårdgivaren. Önskemål om förändringar eller kompletteringar av den vård du fått hanteras ofta snabbast och bäst på detta sätt.
   
 • Kontakta patientombudsmannen
  Patientombudsmannen hjälper till att reda ut oklara situationer och ger råd om hur du ska gå vidare. Ombudsmannen kan även hjälpa dig med att skriva en patientskadeanmälan, anmärkning eller klagan. Boka alltid tid för besök.
   
 • Anmärkning
  Om en diskussion med berörd personal eller deras närmaste chef inte ger resultat kan du eller en anhörig göra en anmärkning. Om anmärkningen är befogad kan chefen för verksamhetsenheten förändra vården. Anmärkningen kan formuleras fritt eller göras på en blankett. Chefen för vårdenheten ska då utreda situationen och du ska få ett skriftligt svar inom skälig tid. I svaret ska framgå vilka åtgärder som eventuellt kommer att vidtas till följd av anmärkningen.

Blanketter för anmärkningar hittar du längst ner på sidan under rubriken Bilagor.

Klagomål

Om du inte är nöjd med resultatet av anmärkningen kan du göra ett klagomål. Ett klagomål kan också framföras utan föregående anmärkning. Om anmärkning inte gjorts kan tillsynsmyndigheten överföra ärendet till den verksamhetsenhet som ärendet gäller. Då behandlas klagomålet istället som en skriftlig anmärkning. Klagomålet kan formuleras fritt eller på en blankett och riktas till olika instanser beroende på vilket slags verksamhet det gäller.

Läs mer om klagomålsinstanser

Ålands landskapsregering

Handlägger ärenden som gäller både privat och offentlig hälso- och sjukvård på Åland. Klagomålet kan röra all slags verksamhet, till exempel vårdens innehåll eller administrativa beslut. Landskapsregeringen kan ge skriftlig anmärkning eller göra ett skriftligt påpekande till berörd hälso- och sjukvårdspersonal. Man kan däremot inte förändra eller upphäva vård eller beslut och heller inte besluta om ersättning. Klagomålet undersöks i regel inte om händelsen inträffat för mer än fem år sedan.

Om ärendet tillhör till en annan tillsynsmyndighet (ÅMHM, Valvira)överför landskapsregeringen ärendet till rätt tillsynsmyndighet. Den som gjort klagomålet blir informerad om överföringen.

Ålands landskapsregerings webbplats

Formulär för klagomål på hälso- och sjukvård på Åland

ÅMHM

ÅMHM:s tillsynsbehörighet gäller ÅHS för den del av verksamheten som inte kräver yrkesutbildning inom hälso- och sjukvården, dvs. organisation och struktur gällande t.ex. vårdgaranti. journalhantering, läkemedelshantering, patientsäkerhet.

ÅMHM utreder inte ärenden som är äldre än fem år utan att särskilda skäl föreligger.

ÅMHM webbplats, hälso- och sjukvård

Valvira

Ett klagomål görs till Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) i de fall där misstanken om vårdfel gäller en patient som avlidit eller fått bestående men. Valvira hanterar ärenden inom både offentlig och privat sjukvård. Klagomålet undersöks i regel inte om händelsen inträffat för mer än två år sedan.

Blankett och mer information finns på Valviras webbplats.

Justitieombudsmannen (JO och Justitiekanslern (JK)

Ett klagomål till JO eller JK kan gälla en myndighet eller tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag och som agerat lagstridigt i sin verksamhet. Däremot övervakar JO och JK inte enskilda yrkesutövare t.ex. privatpraktiserande läkare.

Om klagomålet gäller ett mera än två år gammalt ärende, undersöks det inte utan särskilda skäl.

JO och JK undersöker inte samma ärende. Ett klagomål anförs till EN av nämnda instanser i taget.

Blanketter och mer information finns på JO:s och JK:s webbplatser:

JO:s webbplats

JK:s webbplats

Missnöjd med beslut

Är du inte nöjd med ett beslut som har fattats av Ålands hälso- och sjukvård så kan du begära rättelse eller ändring.

Rättelseyrkanden och rättelser

Du kan inom 21 dagar efter att beslutet fattats, skriftligen begära rättelse hos den som fattat beslutet.

Söka om ändring

Ändring i ett beslut som fattats av Ålands hälso- och sjukvård söks hos Ålands förvaltningsdomstol, om inte annat bestäms i en annan lag.

Patientskadeanmälan

Skadeanmälan för personskador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Finland gör du till Patientförsäkringscentralen. Det kan handla om sjukdom, handikapp, annan tillfällig eller bestående nedsättning i hälsotillståndet eller död på grund av att man blivit skadad i vården eller att vården försummats.

Ersättning ska sökas inom tre år efter att den ersättningsberättigade fått kännedom om skadan eller borde ha känt till den.

Blankett och mer information finns på Patientförsäkringscentralens webbplats.

Läkemedelsskadeanmälan

Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter kroppssjukdom eller kroppsskada eller jämförbar allvarlig psykisk sjukdom, som efter utredning sannolikt anses ha förorsakats av läkemedel som finns på den finländska marknaden.

Ersättning ska sökas inom tre år från det att den som kräver ersättning fått kännedom om skadan.

Blankett och mer information finns på Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolagets webbplats.