Illustration av pärmar, dokument och våg

Tillsyn av offentlig upphandling

Ålands Ombudsmannamyndighet övertog ansvaret för tillsyn av offentlig upphandling på Åland från och med 1.1.2024. Därmed upphörde Upphandlingsinspektionen som en egen myndighet den 31.12.2023.

Nya e-post adressen för kontakt i upphandlingsärenden blir från 1.1.2024 upphandling@ombudsman.ax

 

Tillsyn av offentlig upphandling innebär att kontrollera att myndigheter följer lagarna om offentlig upphandling. När en myndighet inte följer lagarna kan Upphandlingsinspektionen fatta tillsynsbeslut. 

Syftet med upphandlingstillsynen är att trygga en effektiv användning av skattemedel och förebygga korruption. Det görs genom att säkerställa att offentliga upphandlingar konkurrensutsätts på ett öppet, icke-diskriminerande och jämlikt sätt.