Främjande av jämställdhet och likabehandling

För att förhindra att diskriminering uppstår är det viktigt att arbeta främjande och förebyggande. Jämställdhetslagen och diskrimineringslagen tydliggör detta genom bestämmelser att myndigheter, arbetsgivare och utbildningsanordnare är skyldiga att främja jämställdhet och likabehandling. 

Det innebär att man ska arbeta aktivt, planmässigt och systematiskt genom att säkerställa kunskap, samla in erfarenheter av berörda grupper (kunder, medarbetare, studeranden etc), för att identifiera hur nuläget ser och vidta åtgärder för att förebygga eller komma till rätta med missförhållanden, samt att arbetet kontinuerligt utvärderas och utvecklas. I grunden handlar det om att säkra allas rätt att på lika villkor ha tillgång till myndigheters tjänster, arbete, utbildning och så vidare. 

Främjande av jämställdhet 

När det gäller myndigheters skyldighet att främja jämställdhet betonas framförallt jämställdhet i hur ärenden bereds och beslutas om. Man ska även se till att förhållanden som hindrar att jämställdhet uppnås ändras. Något formellt krav på att göra upp en plan för detta finns inte i jämställdhetslagen. (jämställdhetslagen 4 §)

När det gäller läroanstalter, skolor och barnomsorg så finns det reglerat i lagen vilka punkter man ska beakta när man gör upp en plan för främjande av jämställdhet vid verksamhetsstället (institutet, skolan, daghemmet...). Det framgår även att man i arbetet ska involvera sin personal och berörda studerande, elever och barn. En jämställdhetsplan ska göras upp och kan vara giltig för högst tre år i gången. Det är utbildningsanordnarens (kommun eller landskapsregering) ansvar att se till att de enskilda skolorna och daghemmen gör upp jämställdhetsplaner. (jämställdhetslagen 5a-5 b §§

Alla arbetsgivare är skyldiga att verka för att främja jämställdhet mellan könen i arbetslivet. Har man minst 30 anställda (hel- och deltid räknas) är man skyldig att göra upp en plan. Planen ska utarbetas i samarbete med representanter från personalen.  I jämställdhetslagen finns specificerat vilka punkter som ska beaktas och ingå i det främjande arbetet och det är även reglerat hur ofta en jämställdhetsplan och lönekartläggning ska göras upp. Dessa ska göras upp vartannat år, förutom om man gör upp jämställdhetsplan varje år då kan lönekartläggningen göras vart tredje år. (jämställdhetslagen 6-6 b §§)

Främjande av likabehandling

I diskrimineringslagen bestäms om myndigheters skyldighet att främja likabehandling. Myndigheterna ska bedöma hur deras verksamhet påverkar olika befolkningsgrupper, hur likabehandling uppnås och vidta åtgärder som behövs för att främja likabehandling. Myndigheterna är skyldiga att upprätta en plan för detta. Diskrimineringslagen föreskriver dock inte hur länge en plan maximalt kan vara gällande. (diskrimineringslagen 5 §

Läroanstalter, skolor och barnomsorg ska bedöma hur deras verksamhet påverkar olika befolkningsgrupper och hur likabehandling uppnås, samt vilka åtgärder som behövs för att främja likabehandling. Varje verksamhetsställe ska ha en plan för vilka åtgärder som behövs och det är utbildningsanordnarens (kommun eller landskapsregering) ansvar att se till att detta görs. Till skillnad från jämställdhetsplan finns inga tidsintervall fastställda i diskrimineringslagen för likabehandlingsplanerna. (diskrimineringslagen 6-6a §)

Alla arbetsgivare är skyldiga att bedöma hur likabehandling på arbetsplatsen uppnås med diskrimineringsgrunderna i åtanke och med hänsyn till arbetsplatsens behov. Utifrån detta ska arbetsgivaren utforma åtgärder för att främja likabehandling i samråd med personalen. Har man minst 30 anställda (hel- och deltid räknas) ska man göra upp en likabehandlingsplan. Diskrimineringslagen reglerar inte med vilka tidsintervall en plan ska göras upp. (diskrimineringslagen 7 §)   

Ombudsmannamyndighetens behörighet

Ålands ombudsmannamyndighet övervakar implementeringen av landskapslag (2022:43) om tillämpning av diskrimineringslagen samt landskapslag (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, till den del det gäller myndigheter som faller inom ramen för lagtingets behörighet samt utbildningsanordnare. När det gäller personalpolitiska jämställdhets- och likabehandlingsplaner räknas detta till arbetsrätt som är finländsk behörighet. Detta övervakas av Jämställdhetsombudsmannen samt Arbetarskyddsmyndigheterna i riket. 

Kontakta oss

Det går bra att kontakta oss för frågor och rådgivning.

 

Läs vidare genom följande länkar