händer i gemenskap

Diskrimineringsombudsman

Ålands ombudsmannamyndighet tar emot och utreder anmälningar samt ger råd för att enskilda personer inte ska utsättas för diskriminering på grunder som anges i jämställdhetslagen (kön, könsidentitet, könsuttryck) samt diskrimineringslagen (ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning). 

Ålands ombudsmannamyndighet är en oberoende myndighet som är administrativt underställd Ålands landskapsregering. 

Ålands ombudsmannamyndighet försöker i första hand se till att lagens föreskrifter efterföljs på frivillig väg. En viktig arbetsmetod är att medvetandegöra och skapa intresse genom att lyfta upp olika diskrimineringsfrågor.

Om någon trots påpekanden och uppmaningar inte följer lagen kan Ålands ombudsmannamyndighet förelägga vite (en avgift). 

Ålands ombudsmannamyndighet har främst tillsynsbehörighet inom den offentliga sektorn inom landskapets behörighet, men kan även utöva tillsyn över privat sektor vid sådant yrkes­mässigt tillhandahållande av varor och tjänster, inklusive bostäder, som avser verksamheter inom landskapets behörighet. Den som tillhandahåller varor och tjänster åt allmänheten skall alltså inte få behandla kunder olika på grund av nämnda diskrimineringsgrunder.

Diskriminering inom arbetslivet

Om man upplever att det förekommer diskriminering inom arbetslivet ska man vända sig till nationella myndigheter i Finland:

  • Diskriminering i arbetslivet på basis av kön, könsidentitet och könsuttryck hör till jämställdhetsombudsmannens behörighet  
  • Diskriminering i arbetslivet på andra grunder (som nämns i den finländska diskrimineringslagen) hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet.  
  • Diskrimineringsombudsmannens byrå i Finland har från 1.6.2023 behörighet även i arbetslivsfrågor (vid sidan av arbetarskyddsmyndigheten). 

Ålands ombudsmannamyndighet ska även:

  • Genomföra oberoende undersökningar och offentliggöra oberoende rapporter om diskriminering.
  • Lämna rekommendationer i frågor som rör diskriminering.
  • Övervaka praxis, tjänstekollektivavtal, principdokument och stadgor angående tjänstemännens anställningsförhållanden.
  • Samtala och samarbeta med åländska frivilligorganisationer som har intresse av att diskriminering motverkas.
  • Informera om bestämmelser angående diskriminering.
  • Sträva till att ingå förlikning mellan parterna om detta kan inverka förebyggande vad gäller framtida diskriminering.
  • Samverka och byta erfarenheter med relevanta aktörer på området; lokalt, nationellt och internationellt.

Länkar:

Finlands jämställdhetsombudsman
Finlands diskrimineringsombudsman
Arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket