händer i gemenskap

Diskrimineringsombudsman

Diskrimineringsombudsmannen (DO) tar emot och utreder anmälningar samt ger råd för att enskilda personer inte ska utsättas för diskriminering på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse. DO arbetar för och förespråkar nolltolerans av diskriminering.

DO lyder under Ålands ombudsmannamyndighet som är en oberoende myndighet med landskapet Åland som uppdragsgivare.

DO försöker i första hand se till att lagens föreskrifter efterföljs på frivillig väg. En viktig arbetsmetod är att medvetandegöra och skapa intresse genom att lyfta upp olika diskrimineringsfrågor.

Om någon trots påpekanden och uppmaningar inte följer lagen kan DO förelägga vite (en avgift). DO är den enda av ombudsmännen som kan detta.

När det finns sannolika skäl att befara att någon har begått en gärning som är straffbar skall DO anmäla saken till allmän åklagare.

DO har främst tillsynsbehörighet inom den offentliga sektorn inom landskapets behörighet, men kan även utöva tillsyn över privat sektor som avser verksamheter inom landskapets behörighet.

Enligt 5 § landskapslag (2005:66) om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland är diskriminering som sker på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse, funktionshinder eller sexuell läggning förbjuden vid sådant yrkes­mässigt tillhandahållande av varor och tjänster, inklusive bostäder, som avser verksamheter inom landskapets behörighet. Den som tillhandahåller varor och tjänster åt allmänheten skall alltså inte få behandla kunder olika på grund av nämnda diskrimineringsgrunder.

Om det eventuellt förekommer diskriminering i privaträttsliga anställningsförhållanden på Åland måste man vända sig till nationella myndigheter:

  • Diskriminering i arbetslivet på basis av kön, könsidentitet och könsuttryck hör till jämställdhetsombudsmannens behörighet  
  • Diskriminering i arbetslivet på andra grunder (som nämns i den finländska diskrimineringslagen) hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet.  
  • Diskrimineringsombudsmannens byrå i Finland har inte behörighet i arbetslivsfrågor, men på DO-byråns hemsida finns mycket information som kan var intressant att ta del av. 

Diskrimineringsombudsmannen ska även:

  • Genomföra oberoende undersökningar och offentliggöra oberoende rapporter om diskriminering.
  • Lämna rekommendationer i frågor som rör diskriminering.
  • Övervaka praxis, tjänstekollektivavtal, principdokument och stadgor angående tjänstemännens anställningsförhållanden.
  • Samtala och samarbeta med åländska frivilligorganisationer som har intresse av att diskriminering motverkas.
  • Informera om bestämmelser angående diskriminering.
  • Sträva till att ingå förlikning mellan parterna om detta kan inverka förebyggande vad gäller framtida diskriminering.
  • Samverka och byta erfarenheter med relevanta aktörer på området; lokalt, nationellt och internationellt.

Länkar:

Finlands jämställdhetsombudsman
Finlands diskrimineringsombudsman
Arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket