Vårdgaranti och väntetider

Som patient har du rätt att få brådskande vård snabbt, vid behov som jourpatient. Maximala väntetider fastställs i lagstiftningen om icke-brådskande vård. För att få vård inom den specialiserade sjukvården krävs remiss grundad på en läkarundersökning.

Vårdgarantin omfattar inte mun- och tandvården.

Maximala väntetider inom primärvården

  • Under vardagar ska du omedelbart kunna få kontakt med hälsovårdscentralen per telefon under tjänstetid.
  • Ditt vårdbehov ska bedömas senast den tredje dagen från den första kontakten med hälsovårdscentralen, om detta inte kunnat göras genast under telefonsamtalet. Vårdbehovet kan bedömas av läkare eller av någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.
  • Vård ska ordnas senast inom tre månader från bedömningen av vårdbehovet.

Maximala väntetider inom den specialiserade sjukvården

  • Bedömning av ditt vårdbehov ska inledas inom tre veckor från det att en remiss anlänt.
  • Medicinskt nödvändig vård ska inledas inom skälig tid, senast inom sex månader från det att vårdbehovet konstaterats. Hänsyn ska även tas till hur brådskande vården är.
  • Nödvändig psykisk vård för barn och ungdomar till och med 22 års ålder ska ordnas inom tre månader.