Vad är diskriminering?

I ett demokratiskt samhälle ska alla människor ha samma rättigheter, behandlas lika inför lagen och skyddas mot diskriminering.

Med diskriminering menas att en person behandlas sämre än en annan i en liknande jämförbar situation. Etniskt ursprung, religion eller annan övertygelse, sexuell läggning, kön, könsuttryck, könsidentitet, ålder eller funktionshinder får inte påverka möjligheten för en person att delta i samhället.

Diskriminering handlar ofta om att någon känner sig missgynnad eller kränkt. Upplevelsen av kränkning är dock inte alltid diskriminerande enligt juridiska definitioner.

Ordet diskriminering härstammar från latinets ’discrimo’ och betyder  ’jag avskiljer’.

Diskrimineringsgrunder

 • Kön
 • Könsuttryck eller könsidentitet
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan övertygelse
 • Funktionshinder
 • Ålder
 • Sexuell läggning

Diskrimineringsformer

Det finns olika former av diskriminering enligt lagen. De är:

Direkt diskriminering

Då en person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation

Indirekt diskriminering

Då en regel eller en rutin finns, som verkar neutral men särskilt missgynnar personer på någon av diskrimineringsgrunderna

Bristande tillgänglighet

Då en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att skapa en jämförbar situation som för personer utan denna funktionsnedsättning.

Trakasserier och sexuella trakasserier

Ett agerande som kränker någons värdighet. Det kränkande agerandet bör ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna.

Instruktioner att diskriminera

Då någon ger en order eller instruerar någon som är i beroendeställning, till exempel en anställd, att diskriminera någon annan

Några exempel på diskriminering:

 • En rullstolsburen person söker ett jobb och är den mest välmeriterade sökanden. Arbetsgivaren menar att det blir för höga kostnader att handikappanpassa arbetsplatsen och personen får inte jobbet.
 • En homosexuell person ombes av sin chef att äta sin lunch så sent som möjligt så att andra anställda ska slippa äta med en homosexuell.
 • En person som inte har ett typiskt skandinaviskt/nordiskt utseende utsätts för lustigheter eller kommentarer av kollegor.
 • En kvinna som bär slöja på sin arbetsplats på grund av sin tro hotas med att hon inte kan ha kvar jobbet om hon tänker visa sin tro så öppet då ingen annan gör så och de flesta är kristna på arbetsplatsen.