Styrdokument och lagstiftning

Alla människor i ett demokratiskt samhälle ska ha samma rättigheter. Lika behandling inför lagen och skydd mot diskriminering är grundläggande rättigheter.

Förbud mot diskriminering finns genomgående i konventioner och i andra internationella instrument gällande mänskliga rättigheter.

På Åland förbjuds diskriminering i Landskapslagen om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland (2005:66), med tillägg angående könsdiskriminering i ÅFS 79/2007. I lagen förbjuds diskriminering av tjänstemän och näringsidkare, inom hälso- och sjukvården, socialvården, i skola samt inom varu- och tjänstesektorn. Dessutom föreskrivs åtgärder som ska förenkla för tjänstemän med funktionshinder.

Landskapslagen har tagit sin utgångspunkt ur Europarådets vägledande direktiv: Direktiv 2000/43/EG och Direktiv 2000/78/EG.

 

Lagar som rör diskriminering:

Landskapslag (2005:66) om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland

Landskapslag (2014:33) om Ålands ombudsmannamyndighet

Landskapslag (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Länkarna ovan går till Ålex där även senare ändringar av lagarna finns med.