Styrdokument och lagstiftning

Alla människor i ett demokratiskt samhälle ska ha samma rättigheter. Lika behandling inför lagen och skydd mot diskriminering är grundläggande rättigheter.

Förbud mot diskriminering finns genomgående i konventioner och i andra internationella instrument gällande mänskliga rättigheter.

På Åland förbjuds diskriminering i Landskapslagen om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland (2005:66), med tillägg angående könsdiskriminering i ÅFS 79/2007. I lagen förbjuds diskriminering av tjänstemän och näringsidkare, inom hälso- och sjukvården, socialvården, i skola samt inom varu- och tjänstesektorn. Dessutom föreskrivs åtgärder som ska förenkla för tjänstemän med funktionshinder.

Landskapslagen har tagit sin utgångspunkt ur Europarådets vägledande direktiv: Direktiv 2000/43/EG och Direktiv 2000/78/EG.

 

Lagar som rör diskriminering:

Landskapslag om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland (ÅFS 2005:66)

Landskapslag om Ålands ombudsmannamyndighet (ÅFS 2014:33)

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (ÅFS 1989:27)

Landskapslag om ändring av 4 och 6 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (ÅFS 2014:34)

Landskapslag om ändring av 10 och 11 §§ landskapslagen om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland (ÅFS 2014:35)

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (ÅFS 2007:79)