Klagomålsförfarande barnkonventionen

Möjlighet att föra klagomål till FN:s barnrättskommitté

Barn och grupper av barn har rätt att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté. Kommittén övervakar hur barnkonventionen genomförs och efterlevs. Ett barn eller en grupp av barn kan lämna in ett klagomål om de anser att en konventionsstat (dvs en stat som har ratificerat barnkonventionen) har kränkt deras rättigheter som erkänns i barnkonventionen eller därtill hörande fakultativa (valfria) protokoll.

Barnrättskommittén ger utlåtande och vid behov rekommendationer utifrån de klagomål som den granskar. Det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om ett klagomålsförfarande trädde ikraft i Finland 12 februari 2016. (Ålands lagting gav sitt bifall i mars 2015). 

Här kan du se vilka huvudpunkterna i protokollet är. Det finns hänvisning till vilken artikel i protokollet som reglerar punkten. Det finns en svensk översättning av protokollet att tillgå i regeringens proposition RP 285/2014 rd sid 20-32.

På engelska finns information på webbplatsen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Vem kan föra ett klagomål till barnrättskommittén?
  • Enskilt barn
  • Grupp av barn
  • Någon annan person som för klagomålet för ett enskilt barn eller grupp av barn, förutsatt att det görs med samtycke av berörd(a) eller med motivering varför klagomålet förs utan samtycke av berörd(a)

Klagomålsförfarandet beskrivs i artikel 5

Vem kan föra ett klagomål till barnrättskommittén?
  • Enskilt barn
  • Grupp av barn
  • Någon annan person som för klagomålet för ett enskilt barn eller grupp av barn, förutsatt att det görs med samtycke av berörd(a) eller med motivering varför klagomålet förs utan samtycke av berörd(a)

Klagomålsförfarandet beskrivs i artikel 5

Vad kan man föra klagomål om?

Klagomål kan göras i ett fall då klaganden anser att den finländska staten har kränkt personens rättigheter så som de finns fastslagna i

  • FN:s konvention om barnets rättigheter, eller i
  • barnkonventionens fakultativa protokoll:
  •  - det fakultativa protokollet till konventionen om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi,
  •  - det fakultativa protokollet till konventionen om indragning av barn i väpnade konflikter.

Klagomålsförfarandet beskrivs i artikel 5

När kan man föra ett klagomål?

Ett klagomål kan göras för överträdelser som inträffat efter 12 februari 2016 eller om överträdelsen har påbörjats före 12 februari 2016 måste den ha fortgått efter det datumet. 12 februari 2016 är datumet då protokollet trädde ikraft i Finland.

Innan man vänder sig till FN:s barnrättskommitté med ett klagomål måste man ha uttömt alla tillgängliga nationella rättsmedel. Det innebär att ärendet har överklagats så långt det är möjligt enligt finländsk lag, vanligtvis Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Ett klagomål kan även föras till exempel då en domstolsförhandling om tillämpningen av rättsmedlen dröjer oskäligt eller inte förväntas erbjuda tillräckligt rättsskydd.

Ett klagomål till kommittén för barnets rättigheter måste göras senast inom ett år efter att alla nationella rättsmedel har uttömts i hemlandet, dvs ett slutligt beslut har fattats, till exempel i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Denna tidsfrist kan frångås om klaganden kan påvisa att klagomålet inte har kunnat göras inom utsatt tid.

Barnrättskommittén behandlar inte klagomål om klagomålet är anonymt, om det inte har gjorts skriftligen, om det tidigare har prövats av kommittén eller håller på att prövas enligt ett annat förfarande för internationell undersökning eller avgörande.

Upptagande till prövning beskrivs i artikel 7

Hur gör man ett klagomål?

Klagomål måste göras skriftligt engelska eller ett annat av FN:s officiella språk (arabiska, spanska, kinesiska, franska och ryska).

FN: s barnrättskommitté har utformat ett formulär som ska användas för att göra klagomål. Det är viktigt att besvara alla frågor på formuläret noggrant. Klagomålet ska bland annat ange vems rättigheter har kränkts och förklara exakt vad som hänt.

Länk till formuläret på engelska (inkluderar adress och korta instruktioner): https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/ModelCommunicationForm_en.pdf

Upptagande till prövning beskrivs i artikel 7

Hur handläggs klagomål i FN:s barnrättskommitté?

När ett klagomål når barnrättskommittén undersöker man först om klagomålet är ett som kan prövas: till exempel är klagomålet skriftligt, innehåller klagomålet klagandens namn och är klagomålet tillräckligt underbyggt.

Kommittén ska göra sitt yttersta för att hjälpa parterna, dvs. klaganden och konventionsstaten, att finna en ömsesidigt godtagbar lösning. Om en sådan kan nås avslutas behandlingen. I annat fall kommer kommittén att fortsätta sina överläggningar.

Klagomål behandlas konfidentiellt vid FN:s barnrättskommittés möten som sker inom slutna dörrar. Kommittén underrättar konfidentiellt den berörda protokollstaten om de klagomål man mottagit.

När kommittén har slutbehandlat klagomålet ska den informera klaganden och konventionsstaten om dess utlåtande och eventuella rekommendationer. Kommittén kan till exempel ge en rekommendation om hur konventionsstaten kan kompensera klaganden för överträdelsen eller hur nya liknande överträdelser kan förhindras. Konventionsstaten ska underrätta kommittén så snart som möjligt inom sex månader vilken åtgärd den har vidtagit eller avser att vidta som svar på kommitténs uttalanden och rekommendationer.

Artiklar 9-11 tar upp godtagbar lösning, prövning av klagomål samt åtgärder med anledning av kommitténs utlåtanden.

Varifrån kan man få hjälp med att göra upp klagomål?

Informationen ovan är till största del översatt från information på barnombudsmannen i Finlands webbplats. Datum 18.11.2020