Verksamhetsberättelse 2018

Idag publicerar myndigheten sin verksamhetsberättelse för 2018.

Ålands ombudsmannamyndighet har under 2018 haft 683 kontakter, som fördelats enligt följande: 286 konsumentrådgivning, 211 patientombudsmannen, 124 klientombudsmannen och 62 diskriminerings- och barnombudsmannen. Under 2017 hade myndigheten 684 kontakter.

Att notera är att antalet kontakter till klientombudsmannen fortsätter öka. Klientombudsmannens uppgift är framförallt att ge råd till personer som är klienter inom kommunernas socialvård vad gäller deras ställning och rättigheter och bistå med att framställa anmärkningar vid upplevt missnöje. Sett över de senaste fyra åren (2015–2018), har antalet kontakter mer än fördubblats från 54 till 124. Anmärkningsvärt för år 2018 är att antalet kontakter som rör barn har fördubblats jämfört med år 2017. Klientombudsmannen betonar i verksamhetsberättelsen att detta är en stor ökning som troligen beror på ökningen av antalet upplevda missnöjen vad beträffar barnskydd. I verksamhetsberättelsen kommenterar klientombudsmannen detta vidare.

Kontakterna till patientombudsmannen minskade något jämfört med föregående år, likaså minskade antalet kontakter till konsumentrådgivningen.

Fler personer hörde under året av sig till diskriminerings- och barnombudsmannen jämfört med 2017, även om antalet kontakter som under 2018 var 62 kan sägas vara lågt. De vanligaste orsakerna till kontakt under året har rört frågor kopplade till jämställdhet och funktionsvariation.

För mer information och statistik ladda ner verksamhetsberättelsen för år 2018 under rubriken bilagor.