Hur står det till med jämställdhetsplanering på Åland? Ny rapport.

stapeldiagram_jämställdhetsplaner_åland

Ålands ombudsmannamyndighet har under 2019 och början av 2020 genomfört en kartläggning över hur det ser ut med jämställdhetsplanering på Åland inom de områden som faller under åländsk behörighet.

Sammanlagt är det 66 instanser som omfattas av kartläggningen. Däri återfinns 16 kommuner, 6 kommunalförbund, 18 landskapsmyndigheter, 20 grundskolor och 6 övriga läroanstalter. 59 instanser har inkommit med svar, vilket ger en svarsfrekvens på 89%.

Av samtliga 66 instanser är det 49 som är skyldiga att upprätta en jämställdhetsplan enligt jämställdhetslagen, varav 27 (55%) hade en giltig plan under perioden då kartläggningen genomfördes.

 

Resultat av kartläggningen

Kommuner

14 av 16 kommuner har fler än 30 anställda och är därmed skyldiga att upprätta en jämställdhetsplan. Av dessa har hälften (7) haft en giltig jämställdhetsplan som varit ikraft 2019 då kartläggningen genomfördes.

Kommunalförbund

Av Ålands sex kommunalförbund, faller fyra inom kategorin minst 30 anställda. Av dessa fyra har tre svarat på ombudsmannamyndighetens förfrågan. Ingen hade en giltig jämställdhetsplan under perioden då kartläggningen genomfördes, men man uppger att arbete pågår för närvarande.

Landskapets myndigheter

Av landskapsregeringens allmänna förvaltning och underställda myndigheter (totalt 18 myndigheter) är det fem som har minst 30 anställda och således är skyldiga enligt jämställdhetslagen att upprätta en jämställdhetsplan. Utav dessa fem är det två (landskapsregeringens allmänna förvaltning, samt Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS) som tagit fram en egen plan och därmed uppfyller kraven på jämställdhetsplanering.

Grundskolor

17 av 20 skolor har inkommit med svar.

Några av skolorna har antagit en särskild jämställdhetsplan och övriga skolor refererar till avsnitt om jämställdhetsarbete i andra styrdokument där mål och åtgärder finns definierade i olika utsträckning. Bara en skola har noterat jämställdhetslagens skrivningar om jämställdhetsplanering och ingen av skolorna har en jämställdhetsplanering som uppfyller alla krav som stadgas i lagen. Ombudsmannamyndigheten har i den här kartläggningen valt att klassificera att 15 av skolorna har en jämställdhetsplan om skrivningar finns trots bristerna i relation till lagkraven.

Övriga läroanstalter

Av sex läroanstalter på Åland har svar inkommit från fem, varav tre har haft en giltig plan under den period då kartläggningen gjordes.

Uppföljning

I enlighet med sitt uppdrag har Ålands ombudsmannamyndighet återkopplat till berörda instanser med information om vad som stadgas i jämställdhetslagen, hänvisning till resursmaterial som kan vara till hjälp vid fortsatt arbete, samt givit individuell återkoppling på planer.

Med tanke på ombudsmannamyndighetens begränsade resurser behöver prioriteringar göras vad gäller uppföljningsarbetet. Myndighetens bedömning är att det vore bra att fokusera på grundskolorna, framförallt högstadiet, i ett första skede. Myndigheten kommer ta kontakt med högstadieskolorna separat för att se om det finns intresse och behov av fortsatt dialog kring hur jämställdhetsplaneringen kan utformas så att den kan användas som konkret verktyg i skolans jämställdhetsarbete.

Kartläggningen visar att det förefaller finnas ett informationsbehov i skolorna om skrivningarna i jämställdhetslagen. Det är också oklart om utbildningsanordnarna känner till sitt ansvar att se till att planer upprättas och följa upp arbetet. Jämställdhetsplanering kan liknas vid ett systematiskt kvalitetsarbete för att främja jämställdhet i skolan. Återkoppling på skolornas jämställdhetsplanering har givits till utbildningsanordnarna (kommun, kommunalförbund, landskapsregering) med en påminnelse om att det är utbildningsanordnarna som ansvarar för att jämställdhetsplan upprättas i enlighet med föreskrifterna i jämställdhetslagen.

Länk till rapporten: Jämställdhetsplanering på Åland. Kartläggning 2019-2020 

 

Ålands ombudsmannamyndighet har som uppdrag att övervaka implementeringen av landskapslag (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, att informera om lagen samt ge råd och anvisningar för hur lagen ska tillämpas.

Ett av kraven i jämställdhetslagen är att arbetsgivare, myndigheter och utbildningsanordnare är skyldiga att främja jämställdhet. Dessutom ska myndigheter och arbetsgivare med minst 30 anställda samt läroanstalter (inklusive grundskolan) upprätta en jämställdhetsplan enligt de kriterier som fastställs i jämställdhetslagen.