Synpunkter på lagförslag om barnomsorg och grundskola

Idag har vi lämnat in vårt utlåtande på landskapsregeringens lagförslag till landskapslag om barnomsorg och grundskola. 

Det här är ett viktigt lagförslag som omfattar många förbättringar och förtydliganden och stärker barns rättigheter och rättssäkerhet vad gäller barnomsorg och grundskoleutbildning. Ett stort arbete som inleddes 2016 ligger bakom lagförslaget och Ålands ombudsmannamyndighet kan inte nog understryka vikten av att lagstiftaren även i slutskedet av processen tar den tid som krävs för att nogsamt beakta de förändringsförslag, behov av förtydliganden och upplevda brister som framkommer under remissrundan. Remisstiden har varit kort och tiden för landskapsregeringen att bearbeta inkomna svar ännu kortare. Det vore beklagligt att snubbla på målsnöret när vi har möjlighet att tillsammans ta fram en stark och hållbar lagstiftning för alla barns bästa på Åland.

Våra synpunkter på vad som är bra och vad som behöver förtydligas i lagförslaget hittar du här.