Ny studie: Tryggheten i att bemötas som människa

Ett av ombudsmannamyndighetens uppdrag är att främja och trygga patientmedverkan och förtroendefulla patientrelationer samt patientens rätt till god service och gott bemötande inom hälso- och sjukvården. Till patientombudsmannen hör drygt tvåhundra ålänningar av sig varje år med olika frågeställningar kring sjukvården. Ungefär en femtedel av kontakterna inkluderar missnöje vad gäller bemötande.

Som ett led för att kunna verka främjande och framåtsyftande behövs kunskapsunderlag om hur situationen ser ut på Åland. Särskilt viktiga är studier som ur ett brukarperspektiv tar reda på vilka erfarenheter och upplevelser som finns runtom i det åländska samhället. 

Ålands ombudsmannamyndighet har sommaren 2022 givit studerande Julia Danielsson i uppdrag att undersöka vuxna psykiatripatienters upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvården på Åland.

Resultatet är studien:

Studien är en kvalitativ djupdykning i hur några patienter inom psykiatrin på Åland har upplevt bemötandet och vården inom både psykiatrisk och somatisk hälso- och sjukvård.  För detta ändamål hördes sammanlagt 18 personer som antingen var eller hade varit patienter inom psykiatrin. Av dessa intervjuades hälften, medan övriga nio svarade på frågor om sina upplevelser i en öppen digital enkät.

Dessa erfarenheter sammanfattas i fyra teman genom reflexiv tematisk analys (Braun & Clarke, 2006; 2019):

  1. Det första temat: ”Någon måste ta hand om mig nu”: Svårigheten i att kämpa för den vård man behöver som psykiskt sjuk, tar upp den sårbara och utsatta position som deltagarna anser att psykiatripatienter befinner sig i. Flera nämner hur viktigt det är att så mycket som möjligt av det praktiska gällande vården inte är patientens ansvar, utan sjukvårdens. Dessutom framhålls vikten av att bli tagen på allvar, då många upplevde det som svårt, men ofta nödvändigt, att själva kämpa för att bli tagen på allvar.
  2. Det andra temat: Betoning av det positiva inom vården, fokuserar på den tacksamhet som många av de deltagande känner antingen till vården som helhet, eller till specifika personer inom vården.
  3. Det tredje temat: Vården har inte tid för mig, sammanfattar flera av de deltagandes frustrationer med väntetider, samt med hur komplicerat de upplevt det vara att komma i kontakt med psykiatrin.  I det här temat uttrycks också en önskan om högre kontinuitet bland vårdpersonalen, samt att personalen ska ha tid för patienten.
  4. Det sista och avslutande temat: Tryggheten i att bemötas som människa, genomsyras av en önskan om ett bemötande där patienten blir trodd och lyssnad till utan förutfattade meningar, så att patienten därigenom kan känna tillit till och trygghet i vården. 

Sammanfattningsvis framkommer flera olika typer av erfarenheter, både positiva och negativa, i studien. Gemensamt för majoriteten av alla erfarenheter är en önskan om att bli tagen på allvar och bli bemött med respekt, vilket flera av de som deltog i studien anser skulle underlättas med ökad kontinuitet inom personalen, samt med ökad möjlighet för flexibla och individuella lösningar.

Studien presenterades och diskuterades vid ett seminarium 30.11.2022.

Här finns länk till Julia Danielssons presentation av huvudpunkterna i studien.