nordisk resolution om barns rättigheter

I januari 2020 deltog tio åländska ungdomar i nordiskt barnforum i Köpenhamn. Tillsammans med ett 60-tal ungdomar från de nordiska länderna och autonomierna antog ungdomarna en gemensam nordisk resolution om hur barns rättigheter kan stärkas i Norden för att nå visionen att Norden ska bli den bästa platsen i världen att växa upp i.

Resolutionen omfattar många rekommendationer till nordiska beslutsfattare inom familj, skola, fritid och samhälle (beslutsfattare och politiker) vad de borde göra för att säkerställa att:

  • barn känner till sina rättigheter
  • barn och unga är delaktiga på ett meningsfullt sätt i frågor som angår dem
  • barn och unga blir en värderad del av samhället för att råda bot på ensamhet och psykisk ohälsa

 

Nordiska barnens resolution

16 januari 2020

Vi, barn och ungdomar från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Färöarna, Grönland och Åland vill dela med oss av våra rekommendationer till beslutsfattare på lokal, nationell och regional nivå vad gäller hur de kan säkerställa att Norden blir den bästa platsen i världen att växa upp i.

Det är mycket viktigt att vi kan vara oss själva, att vi kan bli värdesatta för de personer vi är utan att behöva utstå diskriminering, mobbning eller annan nedsättande behandling och bemötande.

Vi är värdefulla. Vi är värdefulla för allt det vi är, för vad vi är för andra, likväl för allt det som vi kanske blir i framtiden. Snart kommer vi vara i den ställning som vuxna intar idag, vi kommer vara de som röstar eller ställer upp i val. Vi är framtiden, men vi är också barn och ungdomar idag med våra egna rättigheter.

Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Färöarna, Grönland och Åland har alla ratificerat barnkonventionen. Därmed har länderna kommit överens om att som minimum uppfylla det som barnkonventionen stadgar om.

Artikel 12 i barnkonventionen stadgar om att barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla saker som berör dem. Våra rekommendationer nedan riktar sig till de sfärer/cirklar där vi spenderar den mesta av vår tid (våra familjer, vår skola och vårt samhälle). Vi uppmanar alla beslutsfattare som finns inom dessa sfärer/cirklar, och även på nationell och nordisk nivå genom Nordiska Ministerrådet, att stödja förverkligandet av våra rekommendationer.

Genom den här resolutionen vill vi göra våra röster hörda. Vi vill säkerställa att alla vi barn och unga/ungdomar i Norden känner till våra rättigheter.

Länk till resolutionen på svenska.

Barnombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet och Rädda Barnen på Åland samarbetar för att stötta ungdomarna i påverkansarbetet kopplat till den nordiska resolutionen.