Informationsbrev till vårdnadshavare

Upplevelser av tillgänglighet & bemötande på Åland

Studie sommaren 2019

Det här är ett brev till dig som är vårdnadshavare till ett eller flera barn med funktionsvariation/ funktionsnedsättning i åldern 0–17 år. Vill du dela med dig av er upplevelse? Då är detta ett ypperligt tillfälle. Under sommaren gör Ålands ombudsmannamyndighet en studie gällande er upplevelse av tillgänglighet och bemötande på Åland.

Funktionsnedsättning definieras enligt FN:s konvention om rättigheter bland personer med funktionsnedsättning ”Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.”

Studien publiceras under hösten 2019 och presenteras för allmänheten.

Syfte

Syfte med denna enkät är att undersöka hur barn med funktionsvariation/ funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare upplever tillgänglighet och bemötande på Åland.

Målgrupp

  • Barn i åldern 13–17 år med funktionsvariation/ funktionsnedsättning som är bosatta på Åland.
  • Vårdnadshavare till barn åldern 0 – 17 år med funktionsvariation/ funktionsnedsättning som är bosatta på Åland.

Utförande

Denna enkät kommer att kombineras med sex intervjuer. Resultatet analyseras och sammanställs till en rapport som Ålands ombudsmannamyndighet kommer använda i sitt informations- och påverkansarbete gentemot allmänhet och beslutsfattare. Studien äger rum 3.6- 9.8.2019. Jag som utför studien är högskolepraktikant Malin Klingberg från Yrkeshögskolan Novia, Socionom YH. Handledare är Johanna Fogelström-Duns barn- och diskrimineringsombudsman samt Benjamin Sidorov patient- och klientombudman.

Enkäterna kommer behandlas konfidentiellt, det vill säga att ni kommer besvara enkäten anonymt.  Enkäterna kommer att utföras elektroniskt på webropol.se där insamlad data sparas i 12 månader. Materialet som användas i studien kommer sparas i en låst mapp som endast jag och mina handledare har åtkomst till. Efter avslutad studie kommer mappens innehåll raderas men en sammanställning kommer bevaras hos Ålands ombudmannamyndighet.

Länk till enkäten

Enkäten hittar du här: https://link.webropolsurveys.com/S/46278383DA184046

Du kan svara på enkäten fram till och med söndag 14 juli 2019. 

Rättslig grund

Ålands ombudsmannamyndighet har som uppgift enligt lag (LL 2014:33 3-6 §§) att bl a genomföra oberoende undersökningar och för att kunna göra det behöver vi behandla personuppgifter.

Dataskyddsombud

Ålands ombudsmannamyndighet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt ovan.

Ålands ombudsmannamyndighet köper tjänsten som dataskyddsombud från Åda.

Kontakta dataskyddsombudet på ÅDA: dpo@ada.ax  tel +358 18 12 900

Datainspektionen

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen.

Om du anser att Ålands ombudsmannamyndighet har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen

Kontaktuppgifter hittar du via deras hemsida: www.di.ax

Praktiskt

Deltagandet är frivilligt och det är möjligt att avbryta enkäten under utförandet om man önskar. En inskickad enkät går inte att ta tillbaka. Fyll i enkäten en gång per barn. Uppmuntra gärna ert/era barn att utföra enkäten samt sprid informationen vidare för att få flera röster hörda. (se separat brev riktat till barnen)

Jag tackar för er medverkan och jag tar gärna emot frågor och funderingar.

 

Med vänliga hälsningar

Malin Klingberg

Telefon: 04573550005

E-post: Malin.Klingberg@ombudsman.ax