Verksamhetsberättelsen 2019 publicerad

Klientärenden fler än patientärenden för första gången. Missnöje med barnskydd i fokus för andra året i rad. 

Ålands ombudsmannamyndighet har under 2019 haft 574 kontakter, som fördelats enligt följande: 132 konsumentrådgivning, 184 patientombudsmannen, 193 klientombudsmannen och 65 diskriminerings- och barnombudsmannen.

Att notera särskilt är att antalet kontakter till klientombudsmannen fortsätter öka och är nu för första gången fler än antalet patientkontakter. Klientombudsmannens uppgift är framförallt att ge råd till personer som är klienter inom kommunernas socialvård vad gäller deras ställning och rättigheter och bistå med att framställa anmärkningar vid upplevt missnöje.

En stor del av ökningen i antal kontakter till klientombudsmannen gäller ärenden som rör barn. Dessa har fortsatt öka från 54 kontakter under 2018 (vilket var en fördubbling jämfört med 2017) till 106 kontakter under 2019.  Ökningen kan delvis bero på att antalet barnskyddsanmälningar generellt har ökat de senaste åren på Åland.  Knappt två tredjedelar (70 ärenden) är kopplade till missnöje med barnskyddet. Missnöjet gäller framförallt upplevelse av bristande information och att det är svårt att komma i kontakt med ansvarig socialarbetare.

Mer om detta finns att läsa i verksamhetsberättelsen för 2109 som publiceras idag 26 februari 2020. I berättelsen finns utförlig information, statistik och kommentarer kopplat till patient- och klientombudsmannen, barn- och diskrimineringsombudsmannen samt konsumentrådgivning under 2019.

Myndighetens förvaltningsberättelse och ekonomiska redovisning ingår i landskapets årsredovisning som publiceras på www.regeringen.ax.