Ny rapport: Vem är viktig? Förstasidesstoff och ledare i åländsk lokalmedia.

Ålands ombudsmannamyndighet publicerar idag en studie som Minna Hellström har genomfört inom ramen för högskolepraktik. 

I studien granskar rapportskribenten Ålandstidningen och Nya Åland under år 2019 med syfte att undersöka vilka och vad som lyfts fram som viktigt i åländsk lokalmedia. Detta har gjorts genom att i första hand titta på förstasidan och de två nyheter som är utmärkande på den. I andra hand genom att kategorisera ledaren, tidningarnas opinionsbildande text.  Genom att räkna personer ett helt år har studien strävat till att besvara följande frågor: 1) Vad och vilka lyfts fram på första sidan? 2) Vilket utrymme får kvinnor, män, flickor, pojkar och andra? samt 3) Hur ser tidningarnas opinionsbildande ut? 

Studien ger en ögonblicksbild av vem som är viktig på Åland uttryckt i de åländska lokaltidningarna under ett år (2019). Vem syns på förstasidan och vem kommer till tals på förstasidans största nyhet? Det är en spegelbild av hur representationen av män, kvinnor, pojkar, flickor och könsminoriteter ser ut på den inflytelserika plattform som de åländska lokaltidningarna utgör. Den visar även i vilka frågor och sammanhang som representationen sker. Framförallt slående är den mycket skeva representationen i förstasidans viktigaste nyhet månaderna inför de fyra valen som ägde rum supervalåret 2019. Ålands ombudsmannamyndighet hoppas att rapporten bidrar till eftertanke och fortsatt diskussion om hur vi kan medvetandegöra det som kanske fortfarande är osynliga strukturella hinder på väg mot ett mer jämställt och socialt hållbart Åland.