Konsumenträttsliga läget i ärenden som berör kommunalförbundet Mise

Konsumentrådgivningen har under våren mottagit flertalet olika ärenden gällande kommunalförbundet Mise, såsom anmälningar gällande konkurrens, ändringar i avtalsvillkor och otydliga fakturor.

Den finska avfallslagen tillämpas genom så kallad blankettlag på Åland, där kommunerna åläggs att ansvara för att avfallshanteringen uppnår laga krav. Flertalet kommuner har valt att ingå i ett kommunalförbund för att hantera kommunens avfallshantering.

Avfallsslagen har ett tvådelat system för att ordna avfallshantering i kommunen:

  • Det första alternativet innebär att kommunen kan hantera avfallshanteringen antingen själv eller genom att ingå i ett kommunalförbund. Därefter upphandlas transportföretag som hanterar avfallshanteringen. Kommunalförbundens verksamhet omfattas inte av konsumentskyddslagen, eftersom syftet med deras verksamhet är att tillhandahålla en tjänst till invånarna enligt självkostnadsprincipen och inte att generera vinst för ägarna (kommunerna). Således är konsumentskyddslagen inte tillämplig i dessa fall.
  • Det andra alternativet som kommunen kan besluta om är ett kontraktbaserat system, där fastighetsägaren själv väljer avfallshanterare som den sluter ett avtal med. Dessa avtal åtnjuter däremot konsumenträttsligt skydd.

Således faller Mises verksamhet utanför konsumentskyddslagen. Avfallslagen innehåller dock vissa bestämmelser som ger konsumenter rättigheter som gäller för alla kunder inom avfallshantering, inklusive kunder inom kommunalförbund som Mise. När det gäller avfallsavgifter är en sådan bestämmelse 86 § i avfallslagen om avfallsinnehavarens rätt till prisavdrag vid fel.

I dessa fall där fastighetsägarna inte omfattas av konsumentskydd har kunden möjlighet att själv reklamera eller klaga först till Mise, och besvär till förvaltningsdomstolen. Man kan även göra sin röst hörd inom den kommunala politiska beslutsprocessen. Det går givetvis även att klaga till riksdagens justitieombudsman.