Högskolepraktik: inriktning utredning/undersökning

Nu finns möjlighet att ansöka om att göra högskolepraktik vid Ålands ombudsmannamyndighet. Sista ansökningsdatum är 28 februari 2019. 

Högskolepraktik vid Ålands ombudsmannamyndighet: inriktning utredning/undersökning

Vem är vi?

Ålands ombudsmannamyndighet (ÅOM) har till uppgift att främja och trygga jämlikhet och förhindra diskriminering. Orsaker till diskriminering kan vara kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse. Barnombudsmannen bevakar de åländska barnens intressen och ska vara med och påverka beslut kring allt som rör barns och ungdomars liv på Åland. Myndigheten arbetar genom rådgivning för att främja och trygga jämlikhet i frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården.  Myndighetens uppdrag omfattar även rådgivning vad gäller konsumenters rättigheter.

Förutom rådgivning ska myndigheten bedriva förebyggande informationsarbete, ingå dialog med olika aktörer och intressenter samt ta fram olika underlag och oberoende rapporter med analyser och rekommendationer vad gäller de rättighetsområden som berörs av myndighetens uppdragsområde.

Varför söker vi praktikant?

Som ett led i arbetet med att ta fram kunskapsunderlag och utredningar erbjuder ÅOM med start år 2019, möjlighet för studerande att göra högskolepraktik vid myndigheten med inriktning utredning/undersökning. Vi är särskilt intresserade av undersökningar som utifrån ett brukarperspektiv tar reda på vilka erfarenheter och upplevelser man har inom olika delar av det åländska samhället.

Det är angeläget att ta reda på rättighetsbärarens perspektiv. Ett sätt att göra detta är genom mindre kvalitativa studier som kan omfatta undersökningar i form av enkäter, intervjuer och gruppsamtal. Något som vi ser kan göras inom ramen för en högskolepraktik.

Exempel på områden som är av intresse att utreda:

 • Personer med olika slags funktionsvariation och frågor relaterat till tex möjlighet att arbeta, barns (och vårdnadshavare) erfarenheter av barnomsorg/grundskola, eller allmänt erfarenheter av bemötande och utbud/tillhandahållande av offentliga serviceformer och tjänster, samt upplevelser av diskriminering.
 • Utvalda barngruppers kunskap om och möjlighet att tillämpa barnets rättigheter, få komma till tals, vara delaktiga och påverka i frågor som berör dem.
 • Erfarenheter och upplevelser från barnskyddsverksamhet på Åland (barn/ vårdnadshavare)
 • Erfarenheter bland homo- och bisexuella och transpersoner på Åland. (upplevd/självskattad hälsa, bemötande från olika instanser, inkluderingsperspektiv, upplevelser av diskriminering)

En annan möjlighet inom ramen för högskolepraktik hos oss är att göra en studie/undersökning i relation till hur existerande lagar och styrdokument omsätts i praktiken hos de åländska offentliga myndigheterna, eller hur de har tolkats av rättssystemet.

Exempel på områden som är av intresse att utreda:

 • Analys av offentlig budget (kommun/landskap/enskild myndighet/verksamhet) utifrån barnrättsperspektiv/ jämställdhetsperspektiv/ tillgänglighetsperspektiv...
 • Analys av offentliga beslut inom en utvald sektor och utvald tidsperiod utifrån något av perspektiven ovan.
 • Genomgång/analys av åländska rättsfall relaterade till diskrimineringsfrågor
 • Studie av hur offentliga arbetsplatser arbetar med jämställdhetsfrågor/likabehandling/tillgänglighet i praktiken, ev. kompletterad med personalenkät.
 • Kunskap, praktik och attityder hos tjänstemän som ska hörsamma barnkonventionen och barns rättigheter i sitt arbete.
 • Analysera hur lokaltidningarna konstruerar och berättar om grupper som kan upplevas som utsatta (flyktingar, missbrukare, människor som upplevs marginaliserade, människor med funktionsvariation, barn i utsatthet, ekonomisk utsatthet) T.ex. en så kallad diskursanalys.

Den här listan är inte uttömmande, utan snarare exempel som kan inspirera. Om du är intresserad av att göra praktik hos oss, ta kontakt så diskuterar vi vidare!

Vad kan vi erbjuda Dig?

ÅOM kan erbjuda

 • Möjligheten att få inblick i ett unikt perspektiv på Åland. Som praktikant får du ta del av diskriminerings- och barnrättsfrågor, frågor vad gäller socialvård, hälso- och sjukvård samt konsumentrådgivning.
 • Möjligheten att som praktikant få inblick i strukturella utmaningar på både makro- och mikronivå på Åland.
 • Möjlighet att arbeta på en liten och sammansvetsad myndighet där man som praktikant får inblick i aktuella frågor myndigheten arbetar med.
 • Eget arbetsrum på vårt moderna kontor.

Under praktikperioden får du som praktikant i uppdrag att göra en utredning/studie och får samtidigt möjligheten att fördjupa dig i ett visst ämne. Temat för studien kommer du överens om tillsammans med oss på Ombudsmannamyndigheten i samband med ansökan om praktikantplatsen. I slutet av praktikperioden presenterar du din studie för Ombudsmannamyndigheten. Vi har sedan möjlighet att använda och förmedla vidare den information som man kommit fram till i undersökningen till allmänheten och beslutsfattare.

När kan jag göra praktik och får jag betalt?  

ÅOM erbjuder en heltids praktikplats som kan omfatta 10–15 veckor. Tidpunkt på året kommer vi överens med dig som blir utvald. 

ÅOM har inte möjlighet att erbjuda lön för praktikplatsen, utan du som praktikant måste söka egen finansiering antingen via ditt universitet eller högskola, eller genom Ams högskolepraktik. Läs mer om villkoren för finansiering av högskolepraktik på Ams webbplats

Detta förväntar vi oss av dig

Vi förväntar oss att du

 • är i slutet av sina studier på en Högskola eller ett Universitet
 • har grundläggande förståelse för forskningsmetodik
 • du har ett intresse för samhällsfrågor (till exempel jämställdhetsfrågor, diskrimineringsfrågor, frågor inom social- och hälsovård, maktstrukturer o.s.v.)
 • har förmåga att arbeta självständigt enligt ramarna i din forskningsplan och den strukturerade handledning som vi erbjuder på arbetsplatsen.

Hur ansöker jag?

Skicka ett personligt brev och CV med information om dina studier/institution, samt information om när du vill genomföra din praktik. Berätta varför du vill göra praktik hos oss och vilket/vilka områden som intresserar dig mest och på vilket sätt de berör vårt arbete. Vi vill ha din ansökan senast 28 februari 2019. Efter ett urval kontaktar vi de mest intressanta kandidaterna för ett uppföljande samtal kring möjligt innehåll för praktiken och därefter fattar vi beslut. Vårt mål är att nå ett beslut senast 29 mars 2019.

Du skickar ansökan per e-post till info@ombudsman.ax

Mer information om oss finns på www.ombudsman.ax