Dags att vakna kanske - ny studie

Bemötandet är gott eller mestadels gott medan tillgängligheten brister

Tillgängligheten är bristfällig på Åland vad gäller information och anpassning på de kommunala skolorna för barn med funktionsnedsättning uppger vårdnadshavare i studien ”Dags att vakna kanske” som Ålands ombudsmannamyndighet publicerar idag, 4.10.2019. Barnen som deltagit i studien uppger att tillgängligheten är mestadels god, samtidigt finns det önskemål om anpassning i de kommunala skolorna. Upplevelsen av bemötande på Åland är god enligt barnen och mestadels god enligt vårdnadshavarna.

Studien som är genomförd av studerande Malin Klingberg under sommaren 2019 har fokus på erfarenheter bland barn med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare vad gäller bemötande och tillgänglighet på Åland. Studien baserar sig både på en kvalitativ del där Malin intervjuat tre barn och tre vårdnadshavare, samt en kvantitativ del där tre barn och 42 vuxna svarat på en webbaserad enkät.

Många av vårdnadshavarna som svarat på enkäten vittnar om upplevda brister i bemötande och tillgänglighet vad beträffar barn med så kallade osynliga funktionsnedsättningar. Här verkar finnas ett behov av ökad kunskap bland personal och ett mer utvecklat stödsystem för barn med funktionsnedsättning i ordinarie undervisnings- och fritidsverksamhet.

De nya lagstiftningarna som nyligen antagits – förnyad socialvårds- samt barnomsorgs- och grundskolelag – ger utökade och nya förutsättningar till förbättringar för barn med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare på Åland. Detta tillsammans med en ny struktur för en gemensam kommunal socialtjänst, där samarbetet med hälso- och sjukvården utökas, kan visa väg för att etablera den specialiserade verksamhet som efterlyses i studien riktat både till barnen (i form av specialskola och eller resurscenter) och till vårdnadshavare (i form av bättre stöd och information). Ett utökat stöd, en bredare kunskap och större förståelse från omgivningen efterfrågas av de vuxna i studien. Många av de vuxna i studien vittnar om en tillvaro där varje dag är en kamp. Studien är ett steg för att öka kunskap och förståelse genom barnen med funktionsnedsättnings och deras vårdnadshavares perspektiv.

”Dags att vakna kanske” är en uppmaning till de som bestämmer på Åland att ta funktionsrättsfrågor och upplevelser från berörda barn och vuxna på allvar. Vår förhoppning är att studien når beslutsfattare på alla plan. Vi önskar att läsaren tar sig tid att genom rapporten läsa och ta till sig de erfarenheter som framkommer.

 

På Ålands ombudsmannamyndighets FB-sida finns en inspelning då studien presenterades och diskuterades vid ett lanseringsseminarium 4 oktober 2019. 

 

Ålands ombudsmannamyndighet

Johanna Fogelström-Duns, myndighetschef