Barnkonventionens dag 20 november

För nästan 33 år sedan (år 1991) ratificerade Finland FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) år 1991 och Ålands lagting gav sitt sitt bifall. Att ratificera en konvention innebär att den blir juridiskt bindande för staten. Staten åtar sig att säkerställa att den nationella lagstiftningen överensstämmer med konventionen. För Åland innebär det att landskapslagar ska överensstämma med konventionen.

Varje stat som har antagit barnkonventionen ska rapportera till FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) som har i uppdrag att följa upp hur barnkonventionen genomförs och efterlevs i berörda stater. 

Den senaste rapporten från Finland och Åland lämnades in till FN år 2019 och efter att barnrättskommittén har tagit del av den officiella rapporten, samt alternativa rapporter från andra aktörer så lämnades i juni 2023 rekommendationer vad gäller det fortsatta arbetet med att stärka barns rättigheter. 

Ålands ombudsmannamyndighet har sammanställt en presentation av några av barnrättskommitténs rekommendationer som myndigheten bedömer är relevanta att känna till och fästa uppmärksamhet vid för åländska beslutsfattare. Rekommendationerna i sin helhet finns publicerad på engelska på FN-sidan www.ohchr.org. Enligt uppgift kommer rekommendationerna i sin helhet även översättas till svenska.