Barnkonventionen 30 år på Åland

Den 25 mars 2021 var det 30 år sedan barnkonventionen antogs på Åland. Detta uppmärksammades av lagtinget och Rädda Barnen som höll ett seminarium på tema barns rättigheter. Seminariet inleddes av talman Bert Häggblom följt av lantråd Veronica Thörnroos och barnombudsman Johanna Fogelström-Duns. Därefter presenterades alternativrapport från civilsamhället om hur barn rättigheter förverkligas på Åland, följt av en hälsning från barn på Åland och slutligen ett panelsamtal mellan representanter för alla partier i lagtinget.  

Du kan se hela seminariet på lagtingets Youtube

 

Här följer barnombudsmannens inledningsanförande:

 

Herr talman, fru lantråd, ärade lagtingsledamöter, personal och medlemmar i Rädda Barnen, mina damer och herrar.

Det är en ära att få vara med och högtidlighålla att det idag är trettio år sedan Ålands landsting antog FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Beslutet var viktigt. Det innebär att från den dagen ska även åländska lagar säkerställa att barnens rättigheter enligt barnkonventionen uppfylls.

Så, ärade lagtingsledamöter, ni har onekligen ett viktigt uppdrag för att säkerställa att barnens rättigheter uppfylls.

Det är ett uppdrag, en skyldighet och ett ansvar som ni delar med landskapsregeringen, kommunerna – ja samtliga beslutsfattare runtom på Åland.

När en stat – eller som i vårt fall – ett självstyrt område, antar barnkonventionen så lovar man samtidigt att man ska göra det man kan för att genomföra rättigheterna – genom lagstiftning, resurser, administrativa eller andra åtgärder.

Det är också viktigt att säkerställa att det finns oberoende institutioner för att främja och övervaka dessa mänskliga rättigheter.

Det har funnits en barnombudsman på Åland sedan 90-talet. Först på initiativ från Rädda Barnen på Åland och senare som del av en socialinspektörstjänst vid landskapsförvaltningen. Men det var först i och med landskapslag om Ålands ombudsmannamyndighet 2014 som uppdraget fastställdes i lag och inrättades som del av en myndighet med oberoende ställning.

Det är viktigt att barnen på Åland har en egen ombudsman som på ett övergripande plan ska bevaka, främja och säkerställa barnets rättigheter. Det är en signal från vuxna att barn är viktiga. Att barns rättigheter är viktiga och värda att bevakas. Barn som grupp är beroende av vuxnas goda vilja. Barn har ingen formell politisk makt, ingen rösträtt och har begränsad tillgång till information, rättsskydd och rättssystem. 

Att stärka rättighetsbärarna, barnen, med kunskap om deras egna rättigheter, inklusive rätten att vara delaktig och framföra ens åsikter samtidigt som man stärker beslutsfattarna med kunskap om barn rättigheter och hur man kan höra barn är mycket centralt i arbetet med att förverkliga barnkonventionen. Här behöver vi tillsammans arbeta vidare, hitta former, lyssna på och lära av varandra och tillsammans med barn och ungdomar såklart.

Jag vill gärna lyfta Ålands nya barnomsorg- och grundskolelag och arbetet att ta fram nya läroplaner som ett gott och fint exempel på hur man kan inkorporera barnkonventionen i viktiga beslut när man tar sig tid och arbetar tillsammans.

Det kan vara ett bra exempel, en fyrbåk för oss i vägen framåt.

Åland är fantastiskt. Jag brukar säga att vi lever på ett av världens bästa ställen för barn att växa upp i. Här finns mycket att vara tacksam för och vara stolt över. Bra skola, skollunch & mellanmål, korta avstånd, fin natur och allemansrätt, otroliga möjligheter för barn och ungdomar att ha ett aktivt fritidsliv tack vare generösa stödmöjligheter, engagerade föreningar och eldsjälar.

Men ärade lagtingsledamöter. Åland är inte världens bästa ställe för alla barn. Därför behövs barnkonventionen även i dom bästa av tider och även här i vårt fina hörn av världen. Ni som sitter på maktens stolar har ett viktigt uppdrag. Ålands barn och unga litar på, och ska kunna lita på, att ni nu – även i dessa tuffa och svåra tider – fattar beslut med barnens bästa för ögonen.

Det är deras rättighet. En av alla dom som ingår i barnkonventionen.

Tack för ert arbete och engagemang!