Styrdokument och lagstiftning

Alla människor i ett demokratiskt samhälle ska ha samma rättigheter. Lika behandling inför lagen och skydd mot diskriminering är grundläggande rättigheter.

Förbud mot diskriminering finns genomgående i konventioner och i andra internationella instrument gällande mänskliga rättigheter.

På Åland förbjuds diskriminering i Landskapslagen om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland (2005:66), med tillägg angående könsdiskriminering i ÅFS 79/2007. I lagen förbjuds diskriminering av tjänstemän och näringsidkare, inom hälso- och sjukvården, socialvården, i skola samt inom varu- och tjänstesektorn. Dessutom föreskrivs åtgärder som ska förenkla för tjänstemän med funktionshinder.

Landskapslagen har tagit sin utgångspunkt ur Europarådets vägledande direktiv: Direktiv 2000/43/EG och Direktiv 2000/78/EG.

 

Lagar som rör diskriminering:

LL 2005:66

LL 2014:33

LL 2014:34

LL 2014:35