Diskrimineringsombudsman

Diskrimineringsombudsmannen (DO) tar emot och utreder anmälningar samt ger råd för att enskilda personer inte ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. DO arbetar för och förespråkar nolltolerans av diskriminering.

DO lyder under Ålands ombudsmannamyndighet som är en oberoende myndighet med landskapet Åland som uppdragsgivare.

DO försöker i första hand se till att lagens föreskrifter efterföljs på frivillig väg. En viktig arbetsmetod är att medvetandegöra och skapa intresse genom att lyfta upp olika diskrimineringsfrågor.

Om någon trots påpekanden och uppmaningar inte följer lagen kan DO förelägga böter. DO är den enda av ombudsmännen som kan detta.

När det finns sannolika skäl att befara att någon har begått en gärning som är straffbar skall DO anmäla saken till allmän åklagare.

DO har enbart tillsynsbehörighet inom den offentliga sektorn. Om det eventuellt förekommer diskriminering inom den privata sektorn på Åland måste man vända sig till den nationella DO-byrån i Helsingfors.

 

Diskrimineringsombudsmannen ska även:

  • Genomföra oberoende undersökningar och offentliggöra oberoende rapporter om diskriminering.
  • Lämna rekommendationer i frågor som rör diskriminering.
  • Övervaka praxis, tjänstekollektivavtal, principdokument och stadgor angående tjänstemännens anställningsförhållanden.
  • Samtala och samarbeta med åländska frivilligorganisationer som har intresse av att diskriminering motverkas.
  • Informera om bestämmelser angående diskriminering.
  • Sträva till att ingå förlikning mellan parterna om detta kan inverka förebyggande vad gäller framtida diskriminering.
  • Samverka och byta erfarenheter med relevanta aktörer på området; lokalt, nationellt och internationellt.